FUNDACJA DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

Pobierz: Karta informacyjna kandydata i wniosek o wydanie loginu do poczty mailowej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na rok 2021/22

O Fundacji

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W ciągu ponad dwudziestu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły żywy pomnik św. Jana Pawła II, budowany dzięki hojności milionów Polaków, którzy składając ofiary w czasie obchodów Dnia Papieskiego na rzecz stypendium dla zdolnej a niezamożnej młodzieży.

Wśród stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest grono około sześćdziesięciu stypendystów z diecezji tarnowskiej, którzy otrzymują wsparcie formacyjno-materialnego, które pomaga im w osiąganiu sukcesów w dziedzinie naukowej oraz rozwijaniu własnych zainteresowań i pasji. Pomoc udzielana przez Fundację jest długotrwała i stypendysta, który spełnia określone wymagania ma możliwość ubiegania się o kontynuację stypendium na nowy rok szkolny lub akademicki, co oznacza bardzo często w praktyce, że stypendium otrzymawszy w końcowej klasie szkoły podstawowej może kontynuować aż do ukończenia studiów.

Jak zostać stypendystą?

                Zdolna a niezamożna młodzież z terenu naszej diecezji ma możliwość ubiegania się o otrzymanie stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w każdym roku szkolnym pod warunkiem, że istnieje możliwość przyznania stypendium dla nowych kandydatów z terenu naszej diecezji, gdyż pierwszeństwo posiadają osoby już korzystający z programu stypendialnego.

W każdym czasie osoba zainteresowana ubieganiem się o otrzymanie stypendium może skontaktować się z Księdzem Koordynatorem, aby przekazać informację, iż jest zainteresowana skorzystaniem z programu stypendialnego oferowanego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Kandydat do stypendium powinien spełniać kryteria formalne:

  1. Posiada wysoką średnią ocen: od 4,8 – Szkoła Podstawowa, od 4,5 – Liceum lub Technikum.
  2. Mieszka w miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców.
  3. Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto.
  4. Otrzyma pozytywną opinię Księdza Proboszcza, Katechety i Wychowawcy.
  5. Posiada szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie lub wolontariacie.

Jeśli kandydat spełnia powyższe kryteria to na pierwszym etapie wypełnia Kartę informacyjną i wniosek o wydanie loginu do poczty mailowej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  – do pobrania w załączniku – i przesyła ją na adres Księdza Koordynatora dla Diecezji Tarnowskiej:

Ks. mgr lic. Bogdan Mikołajczyk
Diecezjalny Koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Tarnowie
Skrzydlna 48
34-625 Skrzydlna

                Wysłanie Karty informacyjnej nie oznacza automatycznego wpisania w program stypendialny, ale umożliwia Księdzu Koordynatorowi nawiązanie ewentualnego kontaktu mailowego lub telefonicznego z osobą zainteresowaną otrzymaniem stypendium, gdy pojawi się możliwość udzielenia nowego stypendium przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” działającą w Warszawie.

W razie zapytań odnośnie programu stypendialnego proszę się kontaktować z:


Ks. mgr lic. Bogdan Mikołajczyk
Diecezjalny Koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Tarnowie
tel. 889 774 316
e-mail: bogdan.mikolajczyk1@dzielo.pl

Więcej informacji o Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można znaleźć na stronie internetowej:
www.dzielo.pl